Tapinella atrotomentosa

Foto © Marco Floriani - Frassine' (Bedollo, TN), 7.VIII.2005

Tapinella atrotomentosa

(Batsch : Fr.) Sutara