Boletus xanthocyaneus

Foto © Giampaolo Simonini - Pulpiano (RE), 13.VII.1997

Boletus xanthocyaneus

Ramain ex Romagn.